fie.nipa,

Tamath

Tamath: 5.

Zero, zero.
Min, min.
Marǝŋ, marǝŋ.
Masas, masas.
Manlɛ, manlɛ.
Tamath, tamath.

Themnɛ Dictionary

zero
min
marǝŋ
masas
manlɛ
tamath
<< Previous | Next >>