Pila ::: Pillow

rid

Pila ::: Pillow

Add "pila" ::: "pillow" in Temne ::: English to your vocabulary. pila ::: pillow, nom ::: nom.1 /-p-

Tɛlifon ::: Telephone

rid

Tɛlifon ::: Telephone

Add "tɛlifon" ::: "telephone" in Temne ::: English to your vocabulary. tɛlifon ::: telephone, nom.0

Ɛchia ::: Sofa

rid

Ɛchia ::: Sofa

Add "ɛchia" ::: "sofa" in Temne ::: English to your vocabulary. ɛchia ::: sofa, nom.1 ::: nom.1 /-er

Dare ::: Door

rid

Dare ::: Door

Add "dare" ::: "door" in Temne ::: English to your vocabulary. dare ::: door, nom.1 ::: nom.1 /-d-a-

Rabomp ::: Tiri

rid

Rabomp ::: Tiri

Add "rabomp" ::: "tiri" in Temne ::: Akan to your vocabulary. rabomp ::: tiri, nom ::: nom.1 /-r-a-b

My Body In Temne ::: My Body In Akan

rid

My Body In Temne ::: My Body In Akan

Learn vocabulary about the body in Temne ::: Akan. Temne ::: Akan Library Books English: My Body in

Maro ::: Ngo

rid

Maro ::: Ngo

mɔ-amant ɛthan kulun nya ʌmʌnt ::: nsuo a-ɔ nnfra nye nsu Add "maro" ::: "ngo" in Temne ::: Akan to

Give You Thonɔŋ: Nlab

rid

Give You Thonɔŋ: Nlab

Thekis bɔthr, re yibɛ.: "nlab" in Temne nlab Temne nom.1 nlab yɔn Indefinite article: nlab a Defin

Kabilɛ ::: Banja

rid

Kabilɛ ::: Banja

Temne ::: Chewa kabilɛ ::: banja, nom.1 ::: nom.1.3 /-k-a-b-i-l-er/ ::: /-b-a-n-j-a/ Temne :::