Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Temne Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Temne Dictionary

Alakamisa
Araba
Asimthi
Athalatha
Athɛnɛ
Ayuma
Bafu
Bankle
Gbaproŋ
Gbǝthǝli
Gbɔthkɔ
Mufǝr
Paya
Pɔlpɔl
Sakoma
Themnɛ
Wɔlwɔl
Yofi
a
afum
anləns
ansoth
aseth
awuni bɛ

baki
baŋ
bukui
bukɔ
chik(chira)
ciba
dambr
datu
deke-yɛnya
di
dif
dis
do ɔspital
dukin
dɛrǝŋ
finɔ
gbenbe
i
i nɛmthɛnɛ
imel
kabilɛ
kadabomp
kala
kalɔnth
kanenk
kas
kasheth
kasən
kata
katebamapanth
kategbilinɛ
kathɛn
koko
koye-an
koɛn-nya
kui

kɔ abias
kɛra
langba
mabotis
malontho
mama
mamu
manlɛ
mar
marǝŋ
masas
mm mm
munɔŋ
muyu
mɔmɔ o

mɛm
ngulu
nyes
nyof
nɔmal

pila
rafɔr
ram
rani
rid
ripɔt
risɔlt
shinka
stesɔn

sɛkɛ o
sɛnɛ o
tamath
theka
thekis
thɔf
tu
tɛlifon
tɛm
wan
wan-bera
wan-duni
wer
wir
woni
wontr-bera
wontr-runi
worək
wunibom
wunibɛki
yathki
yema
yi
yibɛ
yim

Ŋofbana
ŋdiksonari
ŋes
ŋko
ɔ
ɔdambra
ɔmaneya
ɔnɔs
ɔrank
ɔwa
əŋ
ʌmʌnt
.