Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Temne Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Temne Dictionary

Alakamisa
Araba
Asimthi
Athalatha
Athɛnɛ
Ayuma
Bafu
Bankle
Gbaproŋ
Gbǝthǝli
Gbɔthkɔ
Mufǝr
Paya
Pɔlpɔl
Sakoma
Themnɛ
Wɔlwɔl
Yofi
a
anləns
ansoth
aseth

baŋ
bukui
bukɔ
ciba
di
dis
dukin
dɛrǝŋ
gbenbe
i
i nɛmthɛnɛ
imel
kabilɛ
kalɔnth
kas
kasən
kata
kathɛn
kui

kɔ abias
langba
malontho
mama
mamu
manlɛ
marǝŋ
masas
mm mm
munɔŋ
mɔmɔ o

ngulu

pila
rafɔr
ram
rani
rid
shinka

sɛkɛ o
sɛnɛ o
tamath
theka
thekis
tɛlifon
wan
wan-bera
wan-duni
wer
wir
wontr-bera
wontr-runi
worək
wunibom
yathki
yema
yim
Ŋofbana
ŋdiksonari
ŋes
ŋko
ɔ
ɔrank
ɔwa
əŋ
ʌmʌnt
.